16°C in GUILVINEC

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Voorwerp
Deze algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met het op afstand reserveren van diensten aangeboden door ons etablissement, waarvan de contactgegevens zijn gespecificeerd in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dat toegankelijk is op ons reserveringsplatform. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die online worden gemaakt, via ons boekingsplatform.

 1. Reservering
De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden. Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op ons boekingsplatform te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.
 1. Boekingsproces
Reserveringen gemaakt door de klant worden gedaan via de gedematerialiseerde reserveringsvoucher die online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de voucher of de reserveringsaanvraag in te vullen. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure in het bijzonder het invoeren van de bankkaart met het verzoek om garantie en de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief vóór de validatie van de reservering en tot slot de validatie van de reservering door de klant.
 1. Bevestiging van ontvangst van de reservering
Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van online reservering geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een overzicht van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de gemaakte reserveringsdatum, informatie met betrekking tot dienst na verkoop, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant klachten kan indienen.
 1. Annulering of wijziging door de klant
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L.121-21-8 12° van de Consumentenwet, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-121 van de Consumentenwet . De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en / of wijziging van de reservering. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dit toestaan, kan de annulering van de reservering rechtstreeks worden gedaan bij het etablissement, waarvan de telefoonnummers zijn vermeld op de boekingsbevestiging die per e-mail is verzonden.
 1. Verbruik van de dienst
De klant aanvaardt en verbindt zich ertoe de voorschriften aan boord van onze boten te respecteren. In geval van niet-naleving door de klant van een van de bepalingen, zal het Bedrijf geen schadevergoeding betalen ener vindt geen restitutie plaats als er al een betaling heeft plaatsgevonden.
 1. Verantwoordelijkheid
De foto's die op ons boekingsplatform worden gepresenteerd, zijn niet contractueel. Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en teksten die zijn gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er variaties optreden tussen het moment van boeking en de dag van de reservering. verbruik van de dienst. La Cie Soizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet goed uitvoeren van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde partij, te wijten aan de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid van toegang tot de website, externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is goedgekeurd door de bank van de drager.Elke reservering of betaling die onregelmatig, onwerkzaam, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke stappen tegen de klant.
 1. Klachten
Klachten met betrekking tot het niet of niet behoorlijk uitvoeren van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen 24 uur na de datum van de dienst schriftelijk bij ons worden gemeld.
 1. Prijs
De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de handelsvaluta van de Soizen Company, en zijn alleen geldig voor de periode die is aangegeven op het boekingsplatform. Als de afschrijving aan Soizen Company wordt gedaan in een andere valuta dan de valuta die op de reservering is bevestigd, zijn de wisselkosten voor rekening van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale valuta van het etablissement, behalve voor speciale bepalingen die ter plaatse worden vermeld. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het btw-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijzen die op de factuurdatum worden vermeld Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten worden automatisch weerspiegeld in de prijzen die op de factuurdatum zijn vermeld.
 1. Betaling
De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie van de reservering, behalve onder speciale voorwaarden of tarieven, per creditcard of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club ... volgens de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van de Soizen Bedrijf ) door in de daarvoor bestemde zone (beveiligde toegang door SSL-codering) het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, en de geldigheidsdatum ervan rechtstreeks aan te geven (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op tijdstip van verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram.aan de kassa van Soizen Company of volgens de diensturen direct aan boord van onze boten. In het geval van een no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant forfaitair afschrijven voor het bedrag dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. Het etablissement heeft elloha.com/stripe.com gekozen om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan een weigering van de betaalkaart zijn om verschillende redenen: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, limiet bereikt, invoerfout ... In geval van een probleem moet de klant contact opnemen met zijn bank enerzijds, de SOIZEN Company. anderzijds om hun reservering en betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderworpen is aan online vooruitbetaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, gedebiteerd op het moment van boeking.Sommige vestigingen kunnen facturen/nota's elektronisch aanmaken; het originele dossier is gewaarmerkt en online beschikbaar op het door de vestiging opgegeven internetadres.
 1. Respect voor het privéleven
De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bedoeld voor de SOIZEN Company, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder online betalingsdienstaanbieders). De klant machtigt elloha.com om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen op voorwaarde dat deze communicatie verenigbaar blijkt met de uitvoering van de operaties die op elloha rusten.com onder deze algemene voorwaarden en in verband met het Klantenhandvest voor de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder bij online betaling moeten de bankgegevens van de klant door de stripe.com betalingsdienstaanbieder naar de bank van het etablissement worden gestuurd voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht daarom kan worden uitgevoerd in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com verbindt zich er in hun professionele hoedanigheid jegens de vestiging toe om alle veiligheidsmaatregelen te nemen en de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren voor genoemde gegevensoverdrachten.
 1. verdrag van bewijs
Het invoeren van de vereiste bankgegevens, evenals het accepteren van deze algemene voorwaarden en de reserveringsvoucher of -aanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde registers die worden bijgehouden in de computersystemen van elloha.com. worden bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van boeking.
 1. Overmacht
Overmacht betekent elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Worden beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.
 1. Geschil
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging, zonder afbreuk te doen aan eventuele dwingende beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land van vestiging van de consument.
 1. geheel

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de Verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de reserveringsvoucher of -aanvraag drukken alle verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele door de klant meegedeelde algemene of specifieke voorwaarde mag in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in afnemende volgorde van prioriteit, de reserveringsvoucher of -aanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden.In geval van tegenstrijdigheid tussen de boekingsvoucher en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen die op de boekingsvoucher staan als enige van toepassing op de betreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval wordt door de vestiging de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet online gezet. Zodra deze op internet is geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene internetverkoopvoorwaarden automatisch van toepassing op alle klanten.